Huisregels

 • Neemt u tijdens uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee;
 • In verband met de privacy is het niet toegestaan de behandelkamers te betreden zonder uw fysiotherapeut;
 • Wij verzoeken u om een handdoek of badlaken mee te nemen bij elke behandeling;
 • Draagt u in het geval van oefentherapie kleding waar u gemakkelijk in kunt bewegen en neem sportschoenen mee die alleen binnen gedragen worden;
 • Wij hanteren een wachttijdenbeleid, wat betekent dat wij er op toe zien dat u binnen maximaal drie werkdagen een afspraak heeft;
 • U dient zelf toezicht te houden op uw persoonlijke eigendommen. De directie van Reva Centre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen.

Behandeling
Tijdens de intake kunt u uw klachten, vragen en doelstellingen bespreken: “Waarin bent u nu beperkt en wat wilt u weer graag kunnen doen”. Na het gesprek en een lichamelijk onderzoek zal uw fysiotherapeut de behandeling starten. Het is mogelijk dat een stagiair aanwezig is bij uw behandeling. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft over uw behandeling of mogelijk andere zaken die onze praktijk betreffen, dan kunt u dit met uw behandelend fysiotherapeut bespreken of, indien door u gewenst, met een van de andere fysiotherapeuten. Ook kunt u uw klacht telefonisch of per mail indienen bij ons secretariaat. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij een kwaliteitsregister, waarin de klachtenprocedure beschreven is.

Ideeën
Wij zijn benieuwd hoe u onze dienstverlening ervaart en staan open voor verbeteringen. Heeft u een suggestie dan kunt u hiervoor terecht bij uw fysiotherapeut of ons secretariaat. Ook kunt u uw idee, vraag of suggestie inleveren in onze ideeën bus in de wachtkamer.

Fitnesscentrum
Indien nodig kunt u gebruik maken van de fitnesstoestellen in de ruimte van het aangesloten fitnesscentrum. Tijdens gebruik van deze ruimte zijn de huisregels van het fitnesscentrum van toepassing.

Tevredenheidsonderzoek
Wij stellen het erg op prijs wanneer u meedoet aan tevredenheidsonderzoek. Na afronding van u behandeling zult u hiervoor worden uitgenodigd per mail. Ook waarderen wij iedere beoordeling voor onze service bij zorgkaart Nederland https://www.zorgkaartnederland.nl/

Betalingsafspraken

 • Een afzegging dient ten minste 24 uur voor de afgesproken behandeling te worden doorgegeven.
 • Indien niet tijdig afgezegd, behoudt Reva Centre zich het recht voor om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen;
 • Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de maximale vergoeding voor fysiotherapie vanuit de zorgverzekeraar. Reva Centre is niet verantwoordelijk voor de overschrijding hiervan;
 • U dient zelf toe te zien op het aantal behandelingen dat door uw verzekering wordt gedekt. Als de behandelingen niet door uw zorgverzekeraar worden uitbetaald zal Reva Centre de factuur rechtstreeks aan u sturen;
 • Indien er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven zullen wij u berichten rond welke datum het factuurbedrag zal worden geïncasseerd;
 • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald;
 • Bezwaar dient u binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Privacy Policy
Reva Centre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reva Centre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Reva Centre verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reva Centre de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Reva Centre opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Reva Centre verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reva Centre de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Burger Service Nummer;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Reva Centre opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Reva Centre verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reva Centre de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Burger Service Nummer;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Reva Centre opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Reva Centre verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reva Centre de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Reva Centre opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Reva Centre bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Reva Centre van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Reva Centre B.V.
Steenhouwerskwartier 29b
1967 KD Heemskerk
0251-231900
info@revacentre.nl

Onze huisregels en privacypolicy kunt u hier downloaden.