top of page

Missie en visie

Samenwerken om uw doelstellingen te bereiken!

 

Missie

De beste fysiotherapie binnen handbereik. Samen met u werken we aan uw herstel, gedreven, bedreven en met behulp van de beste professionals en apparatuur. Wij betrekken u bij het zorgproces en hebben samen met u als doel om het door u gekozen en gewenste eindresultaat te behalen. Op basis van moderne kwalitatief hoogstaande behandelprogramma’s, de zorgplannen van Reva Centre, werken we gezamenlijk aan uw revalidatie. De regierol is voor u en onze professionals zorgen voor de begeleiding, coaching en ondersteuning.

Visie

De ambitie van Reva Centre is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder te verhogen. In onze behandelprogramma’s staat uw herstel centraal en heeft u een belangrijke rol.

De gezondheidszorg in Nederland verandert in snel tempo. De zorg wordt complexer en duurder, de dekking van de basisverzekering neemt af en de aandacht voor efficiency groeit. In dit krachtenveld is het de ambitie van Reva Centre om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder te verhogen. Dit doen wij onder meer door vernieuwende behandelprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden in samenwerking met medisch specialisten en zorgverzekeraars.  In deze programma’s staat uw herstel centraal en heeft u een belangrijke rol. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan wij samen met u verder.

Onze visie kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

 • Excellente zorg, samen met u en voor u

 • Moderne vernieuwende behandelprogramma’s gebaseerd op jarenlange klinische ervaring en de meest recente wetenschappelijke inzichten

 • Grip op uw herstel en behandelresultaat door middel van het gebruik van ultra moderne meet- en testapparatuur

 • Professionals die worden gedreven door kwaliteit, passie en ambitie

 • Hoogwaardige betaalbare zorgalternatieven voor iedereen, ook voor cliënten van wie de verzekering niet de gehele behandeling vergoedt

 • Zorg dichtbij huis, door de aanwezigheid van vijf praktijklocaties in Noord-Holland

 

Privacy policy

Reva Centre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reva Centre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy reglement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Reva Centre zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit hier.

U kunt hier ons volledige privacy reglement inzien.

bottom of page